Khoan cắt b tng uy tn -Khoan cat be tong chất lượng v cc tỉnh ln cận.